Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תנאי שימוש באתר

1. תנאים

בזמן גישתך לאתר האינטרנט הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il., אתה מאשר, מסכים ומחויב לתנאי אתר הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il. זה ותנאי השימוש בו, כל התקנות והחוקים החלים בו, ומאשר כי עמידה וציות לחוקים המקומיים החלים היא על אחריותך הבלעדית. במידה ואינך מסכים עם תנאי האתר הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il., אין באפשרותך להשתמש באתר זה. כל החומרים המופיעים באתר אינטרנט זה מוגנים על ידי זכויות יוצרים ודיני סימן מסחר.

2. רישיון שימוש

עם ההסכם הזה, ניתנת רשות הורדה של תוכן מהאתר (תוכנה או מידע) באופן זמני לצורך שימוש אישי וצפייה חולפת. ההורדה היא זמנית עותק אחד בלבד. אין לעשות שימוש בתוכן לצרכים מסחריים. ראה בהצהרה זו כרישיון ולא כהעברת בעלות. דע כי תחת רישיון זה אינך רשאי:

להעתיק או לשנות את החומרים הנמצאים באתר;

לעשות שימוש בחומרים להצגה פומבית (בין אם מסחרית ובין אם לא) או לכל מטרה מסחרית;

לבצע הידור או הנדסה לאחור של כל תוכנה המצויה באתר האינטרנט של "הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il.";

להסיר סימוני קניין שונים או זכויות יוצרים מהחומרים;

מסירת חומרים מהאתר לאדם אחר או תצוגת חומרים על כל שרת אחר.

תקנון זה יסתיים באופן מיידי במידה וחלק ממגבלות אלה הופרו עשוי להסתיים ע"י "הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il." בכל זמן. עם סיום הרישיון הזה או לחילופין עם גמר צפייה בחומרים שהגיעו מהאתר, הינך מחויב למחוק ולהשמיד כל חומר שהורד מהאתר ונמצא ברשותך – אם בעותק קשיח ואם בפורמט אלקטרוני.

3. כתב ויתור

חומרי האתר "הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il." ניתנים "כפי שהם". "הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il." אינו מעניק אחריות, במפורש או במשתמע, מסירה מעליה ושולל כל אחריות אחרת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות.

יתר על כך, "הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il." אינו מתחייב או כל מצג לגבי הדיוק, תוצאות סבירות, או אמינות של השימוש בחומרים באתר אינטרנט שלה או בדרך אחרת הנוגעת לחומרים אלו או על כל אתר המקושר לאתר זה.

4. מגבלות

באף מקרה "הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il." או ספקיו יהיו אחראים לכל נזק (ללא הגבלה, לרבות, דמי נזיקין בגין אובדן רווחים או נתונים, או בעקבות הפרעה עסקית) שנגרם משימוש או מאי יכולת להשתמש בחומרי האתר של "הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il.", זאת לרבות מקרים בהם נציג מטעם "הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il." קיבל הודעה בכתב או בעל פה על האפשרות של נזק מסוג זה.

בעקבות סיבות משפטיות כאלה ואחרות, המגבלות הללו עשויות לא לחול עליך. במקרים בהם הסיבות המשפטיות אינן מתירות הגבלה על אחריות משתמעת, או מגבלה של חבות לגבי נזק תוצאתי או מקרי.

5. בדיקות ותיקונים

תוכן ומידע המופיעים באתר "הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il." יכולים לכלול דפוס, שגיאות צילום או טכני. "הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il." אינו מתחייב כי כל התוכן באתר האינטרנט שלו יהיו מלאים, מדויקים, או מעודכנים. "הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il." רשאים לערוך שינויים בתכנים ובמידע הנמצאים באתר האינטרנט מופיעים בו ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. עם זאת, "הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il." אינם מחויבים בעדכון החומרים המופיעים באתר.

6. קישורים

לא נבדקו כל אתרי אינטרנט המקשרים ל"הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il." ואין אחריות ל"הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il." על התוכן שנמצא באתרים אלה. קישור באתר אחר ל"הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il." אינו מעיד על אישור כזה או אחר ע"י "הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il.".

7. תנאים

תנאי השימוש של "הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il." עשויים להשתנות בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. עם כניסתך לאתר זה, אתה מאשר ומסכים להיות מחויב לגרסה הנוכחית (שעודכנה בתאריך המופיע בתחתית המסך) של תנאי השימוש והתקנות הנוספות המופיעות במסמך זה.

8. סמכות שיפוטית

כל תביעה הקשורה באתר "הדברת פשפש המיטה | הדברה טובה – hadbaratova.co.il." יוסדרו ע"י החוקים של מדינת ישראל בלי להתחשב בסתירה של הוראות החוק. התנאים הכלליים חלים על השימוש באתר אינטרנט.